Ouderraad

Op school hebben wij een actieve ouderraad (OR). De taken van de OR zijn: ondersteunen bij activiteiten, meedenken in werkgroepen van de feesten en vieringen, het innen en de besteding van de ouderbijdrage en het verlenen van hand- en spandiensten. De OR bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar.

De ouderbijdragen worden op school vooral gebruikt voor vieringen, feesten, sportdagen, overblijven, schoolreis en het afscheid van groep 8.  De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 35,- per kind. Het geld wordt per bank/giro geïnd. U ontvangt hiervoor in het najaar bericht van de school. Het niet voldoen van de ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten.