Extra aanbod

Bolwerk

Om leerlingen die meer uitdaging nodig hebben ook buiten de klas verbreding te bieden hebben wij de plusklas ‘Bolwerk’ in ons onderwijsaanbod opgenomen. Hier kunnen zij met gelijkgestemde andere leerlingen vaardigheden ontwikkelen die deze leerlingen vaak lastig vinden, zoals trainen van het werkgeheugen of samenwerken. Daarnaast bieden we cognitieve uitdaging binnen een wisselend thema zodat alle leerlingen hun interesse terug zien komen in het aanbod. Dit kan bijvoorbeeld programmeren, wiskunderaadsels, kunst of geschiedenis zijn. De Verrijkingsklas wordt aangeboden door een gespecialiseerde leerkracht. Indien de situatie daarom vraagt denkt deze leerkracht ook mee met zorgvragen rond de desbetreffende leerling. 

Team Trots

  • Binnen onze stichting PCPO Midden Brabant willen we meer aandacht hebben voor de talenten en onderwijsbehoeften van de kinderen, die meer praktisch begaafd zijn. Leerlingen die zelfvertrouwen en veerkracht opbouwen door meer met hun hoofd én handen te werken. 

Op een aantal scholen binnen de stichting krijgen een kleine groep van deze leerlingen een keer in de week Team (T)rots onderwijs. Deze groep kinderen vormen met een meester of juf een team;  ze werken samen aan doelen op het gebied van persoonlijke vaardigheden en gezamenlijke opdrachten binnen een praktisch en uitdagend thema. Daarbij proberen ze van waarde te zijn voor mensen in hun directe omgeving. 

Doordat deze leerlingen meer vanuit hun talenten werken, zien we dat ze vaker een trots gevoel ervaren in de schoolsituatie en steviger in hun schoenen gaan staan (als een rots). 

Op de Klankhof zullen we al activiteiten organiseren, die tegemoetkomen aan de behoeften van de meer praktisch begaafde leerling. 

Dit schooljaar zullen de groepen 7 en 8 een bezoek brengen aan het Munnikenheide, waarbij ze aan de slag kunnen met praktische opdrachten en kunnen kennismaken met het VMBO. Een aantal kinderen zullen nog een keer extra naar het Munnikenheide gaan voor een techniekcarroussel. Ook staat de techniekdag weer gepland en deze zal een mooie invulling krijgen m.b.v. maakboxen. 

Een aantal leerlingen uit groep 8 worden al een klein Team (T)rots team met onze gewaardeerd conciërge Paul. Ze zullen één keer in de week samenwerken aan een opdracht vanuit de wensen van collega’s en medeleerlingen. Hun eerste project is een ideeënbus zijn voor de leerlingenraad. Dit is nog maar het begin, er zal steeds meer werk van hun handen te bewonderen zijn en rond school. 

TAEL

TAEL staat voor TAalondersteuning Etten-Leur. TAEL is een project gesubsidieerd door de gemeente Etten-Leur. Project TAEL is een onderdeel van de Onderwijsagenda van 2018-2022 ‘Dichtbij huis naar een passende school’. De drie schoolbesturen binnen Etten-Leur, welke zijn Stichting Leersaam, PCPO midden Brabant en SKPOEL, hebben gezamenlijk de subsidie van het project TAEL bij de Gemeente aangevraagd met als doel jonge kinderen op taalgebied zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij onderwijs kunnen blijven volgen dichtbij huis en hun kansen in het onderwijs worden vergroot. 

Het eerste doel van het project is dan ook het verzorgen van extra taalonderwijs op de basisschool aan jonge kinderen (4 t/m 7 jaar) met een vertraagde taalontwikkeling in de Nederlandse taal. 

Daarnaast heeft het project TAEL het doel om het onderwijs aan meertalige leerlingen te optimaliseren middels onder andere ambulante ondersteuning. Het thema meertaligheid is, gezien de groei van het aantal anderstaligen en hernieuwde inzichten door onderzoek, actueler dan ooit.