Leerplichtwet en verlof

Leerplicht/kwalificatieplicht

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op hun vijfde verjaardag. De leerplicht duurt tot aan de 18e verjaardag of tot op het moment waarop een startkwalificatie behaald is. Een startkwalificatie is een diploma havo/vwo of het halen van MBO niveau 2.
Ouders moeten ervoor zorgen, dat hun kinderen op een school staan ingeschreven. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen, dat hun kinderen deze school volgens het door de school vastgestelde rooster bezoeken. Jongeren vanaf 12 jaar zijn zelf ook verantwoordelijk voor hun schoolbezoek.

Verzuim

Scholen zijn verplicht om verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Er zijn verschillende vormen van verzuim. Luxe verzuim: Daarvan is sprake wanneer ouders hun kinderen zonder toestemming van de directie buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen. Voor dit verzuim wordt meestal een boete aan ouders gegeven. Signaal verzuim: Hiervan is sprake als jongeren van 12 jaar en ouder vaak te laat komen op school of spijbelen. De jongeren worden meestal verwezen naar Bureau Halt voor een taakstraf, maar ook een proces-verbaal kan het gevolg zijn. Er is ook sprake van signaalverzuim als er allerlei problemen bij de jongere of de ouders spelen, die een geregeld schoolbezoek in de weg staan. De maatregelen die hier genomen kunnen worden variƫren, bijvoorbeeld hulpverlening, behandeling en als uiterste middel kan een proces-verbaal worden opgemaakt tegen ouder(s) en/of de jongere van 12 jaar en ouder.

Verlof

Voor bijzondere gebeurtenissen kunnen ook leerplichtige kinderen verlof krijgen. U moet dergelijk verlof wel altijd ruim op tijd aanvragen bij de directie van de school. De school kan u daar informatie over geven. Pas als u toestemming heeft van school, mag u uw kind van school houden. Verlof om (eerder) op vakantie te gaan is bijna niet mogelijk. Ouders zullen aan moeten tonen, dat zij niet tijdens de schoolvakanties weg kunnen vanwege de aard van het beroep van de kostwinner in het gezin. Ook hier geldt dat er eerst toestemming moet worden gevraagd bij de schooldirectie. Als er in een schooljaar meer dan 10 lesdagen verlof wordt gevraagd, dan speelt de directeur de aanvraag direct door naar de leerplichtambtenaar die dan moet beslissen. Het spreekt voor zich dat de directie van een school en de leerplichtambtenaar zich bij de toekenning of afwijzing van het verlof moeten houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Het aanvraagformulier voor verlof kunt u hier downloaden. Er zijn twee soorten formulieren. Formulier 11sub f is bedoeld voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties, formulier 11 sub g is bedoeld voor overige verlof aanvragen.

Vrijstelling inschrijvingsplicht

In uitzonderingsgevallen is het, onder strikte voorwaarden, mogelijk dat ouders een vrijstelling van inschrijving bij een school krijgen of een vrijstelling van geregeld schoolbezoek. De leerplichtambtenaar van uw gemeente kan hierover meer informatie geven.