Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wij hebben op school een medezeggenschapsraad (MR) die adviseert en meebeslist over beleidszaken die op school spelen. De MR van De Klankhof is sinds 2010 gefuseerd met de MR van collega-school ’t Kofschip. Vanuit iedere school zit één teamlid en één ouder in de MR. Dankzij een plezierige samenwerking worden de onderwerpen slagvaardig behandeld. De MR leden hebben 3 jaar zitting in de MR en zijn eenmaal herkiesbaar. De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school. De MR informeert de ouders over de besproken onderwerpen via de nieuwsbrief.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

PCPO Midden-Brabant bestaat uit 10 basisscholen, verspreidt over 17 locaties, in zeven gemeenten in de regio Brabant. Van de MR van elk cluster kan een ouder en een leerkracht afgevaardigd worden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De vergaderfrequentie is 6 keer per jaar. Het gaat dan om zaken als: identiteit van de scholen, het financiële meerjarenplan, het bestuursformatieplan en diverse andere beleidsplannen.