Waar staan wij voor

Dit zijn onze ambities

Ons onderwijs staat niet stil. We zijn steeds in ontwikkeling, op zoek naar hoe het kind nog beter tot zijn recht komt. De leerkrachten volgen de onderwijsvernieuwingen op de voet en scholen zich ieder jaar bij door opleidingen en cursussen. We werken met nieuwe methoden die aansluiten bij de eisen van deze tijd. In ons streven naar goed onderwijs houden we uiteraard rekening met de eisen die zijn gesteld in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Onderstaande ambities geven de richting aan waarin de school zich de komende periode gaat ontwikkelen.

Pedagogische (opvoedkundige) ambities

Ieder kind heeft recht op wederzijds respect en positieve aandacht binnen een veilige omgeving. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het leren en zich ontwikkelen. We verwachten van kinderen een actieve houding in de omgang met elkaar; De kinderen en leerkrachten bij ons op school zijn verdraagzaam, positief, respectvol, zorgzaam en behulpzaam naar elkaar toe.
Hierdoor ontstaat een fijne sfeer. Kinderen en leerkrachten voelen zich veilig en gaan iedere dag met plezier naar school. Naast de leerkracht zijn ook de leerlingen verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. Duidelijke regels zijn daarbij onmisbaar. De omgangsregels, worden door alle kinderen nageleefd:

• We zorgen er samen voor dat het fijn is op school
• Iedereen hoort er bij
• We luisteren naar elkaar
• We lossen problemen op door te praten
• We gaan netjes om met de spullen van elkaar

De klassenregels worden aan het begin van het schooljaar in iedere klas door de leerkracht samen met de kinderen opgesteld. Zo zijn kinderen echt mede eigenaar van de regels. Kinderen spreken elkaar erop aan als ze zien dat een ander zich niet aan een regel houdt.
De contacten tussen leerkrachten en ouders zijn intensief; ouders lopen gemakkelijk binnen met vragen of dingen die thuis spelen en andersom houden de leerkrachten ouders op allerlei manieren goed op de hoogte van wat er speelt op school. Contacten tussen ouders en school vinden plaats in een open sfeer en ouders voelen zich betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind.
Er is een actief anti-pestbeleid op school. Leerkrachten gaan iedere dag in gesprek met kinderen over de omgang met elkaar en wekelijks geven zij een les in het kader van preventief beleid tegen pesten. Mocht het toch gebeuren dat iemand wordt gepest, dan handelen de leerkrachten zorgvuldig en volgen zij de afspraken uit ons anti-pestbeleid. Leerkrachten zijn heel alert op tekenen die kunnen wijzen op pesten. Signalen van kinderen en ouders hierover worden altijd serieus genomen.

Onderwijskundige ambities

Het kind komt onderwijskundig tot zijn recht door hoge, reële eisen en doelen te stellen. We differentiëren daarbij zodanig dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Dat betekent dat er ruimte is voor herhaling en intensieve begeleiding voor kinderen die moeite hebben met de leerstof, maar ook dat kinderen die meer aankunnen, op hun niveau worden uitgedaagd. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen werken we in alle groepen volgens ons hoogbegaafdheidsbeleid, waarin afspraken staan over compacten (inkorten), verbreden en verrijken van de leerstof, beoordeling en rapportage ervan. De mogelijkheden die ICT ons biedt, worden maximaal benut.
Ook leren leren is een onderdeel dat ruimschoots aan bod komt. We leren kinderen een zelfstandige werk- en leerhouding en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en resultaten te dragen. We steken in op het samen (leren) leren, coöperatief, waarbij alle kinderen een actieve bijdrage leveren. Deze coöperatieve werkvormen komen iedere dag aan bod. De resultaten van toetsen die gedurende het jaar worden afgenomen, verschaffen ons informatie over de voortgang van de leerlingen in de groep en het niveau van ons onderwijs op school.
De resultaten worden geanalyseerd en door middel van groepsplannen omgezet in een beredeneerd onderwijsaanbod voor de komende periode, rekening houdend met onderwijsbehoeften, belemmerende en compenserende factoren.