Ouderraad

Op onze school hebben wij een zeer actieve een gezellig ouderraad.

De taken van de OR zijn:

ondersteunen bij activiteiten,
meedenken in werkgroepen bij feesten en vieringen,
aanspreekpunt voor ouders m.b.t. activiteiten,
vaststellen en innen van de ouderbijdrage, alsmede de besteding hiervan
het verlenen van hand- en spandiensten.
De Ouderraad (OR) bestaat uit minimaal vier en maximaal tien leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. OR-leden worden (bij voldoende aanmeldingen) door de ouders gekozen. Indien er nieuwe leden nodig zijn, dan worden aan het begin van een nieuw schooljaar verkiezingen gehouden. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen kunt u opvragen bij de secretaris van de ouderraad of de locatieleider.

Lijkt de ouderraad iets voor U? Neem dan contact op met een van de OR leden, de namen kunt u hieronder terugvinden.

Informatie van de Ouderraad

De OR informeert de ouders op de volgende wijze:

• Op de website vindt u informatie over de ouderraad van het huidige schooljaar.
• Jaarlijks via een verslag een overzicht van de financiën.
• Via de nieuwsbrief krijgt u regelmatig informatie over activiteiten
• Na een vergadering vindt u in de nieuwsbrief een korte samenvatting van onze notulen.
• De notulen van de vergadering kunnen worden opgevraagd bij de locatieleider Susanne Broeken

Hoe kunt u de Ouderraad bereiken?

Indien u vragen heeft aan de OR of een punt wat u graag besproken zou zien in de eerstkomende vergadering kunt u dat op de volgende manieren kenbaar maken:
• Een bericht per e-mail versturen naar ouderraad@deklankhof.nl
• Uw vraag c.q. punt kenbaar maken aan een van de OR leden die u (her-)kent.
• Gebruik maken van de gelegenheid om in de eerste 10 minuten van de Ouderraadsvergadering vragen te stellen. Verzoek om dit vooraf aan te kondigen bij de secretaris van de ouderraad.

Huidige OR leden: